Telerau ac Amodau

Telerau'r Gwasanaeth ac Amodau

Telerau ac Amodau ar gyfer y cynhyrchion a werthir ar y wefan https://egay.shop.

Erthygl 1 - Gwrthwynebu

Mae'r telerau ac amodau hyn yn rheoli gwerthiant gan Egay Shop ar https://egay.shop.

TROSOLWG

Mae'r wefan hon yn cael ei gweithredu gan Egay Shop. Trwy gydol y wefan, mae'r termau "rydym", "ni" a "ein" yn cyfeirio ato ESiop hoyw. ESiop hoyw yn cynnig y wefan hon, gan gynnwys yr holl wybodaeth, offer a gwasanaethau sydd ar gael o'r wefan hon i chi, y defnyddiwr, wedi'i gyflyru ar eich bod yn derbyn yr holl delerau, amodau, polisïau a hysbysiadau a nodir yma.


Drwy ymweld â'n safle a / neu brynu rhywbeth oddi wrthym, byddwch yn cymryd rhan yn ein "Gwasanaeth" ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol ( "Telerau Gwasanaeth", "Telerau"), gan gynnwys telerau ac amodau ychwanegol hynny a pholisïau cyfeirir yma a / neu sydd ar gael drwy hyperddolen. Mae'r Amodau Gwasanaeth yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y safle, gan gynnwys heb gyfyngiad defnyddwyr sy'n porwyr, gwerthwyr, cwsmeriaid, masnachwyr, a / neu gyfranwyr o gynnwys.

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth yn ofalus cyn cael mynediad neu ddefnyddio ein gwefan. Drwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r safle, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn Gwasanaeth. Os nad ydych yn cytuno i'r holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna efallai na fyddwch yn cael mynediad i'r wefan neu ddefnyddio unrhyw wasanaethau. Os Telerau Gwasanaeth yn cael eu hystyried yn cynnig, derbyn yn benodol gyfyngu i'r Telerau Gwasanaeth.

Rhaid i unrhyw nodweddion newydd neu offer sy'n cael eu hychwanegu at y siop bresennol hefyd fod yn amodol ar y Telerau Gwasanaeth. Gallwch adolygu y fersiwn mwyaf cyfredol y Cylch Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon. Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau hyn Gwasanaeth trwy bostio diweddariadau a / neu newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar y dudalen o bryd i'w gilydd ar gyfer newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o neu fynediad i'r wefan yn dilyn y postio o unrhyw newidiadau yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

Mae ein siop yn cael ei gynnal ar Shopify Inc Maent yn darparu ni gyda'r llwyfan e-fasnach ar-lein sy'n ein galluogi i werthu ein cynnyrch a gwasanaethau i chi.

Erthygl 2 - Telerau Ar-lein Siop

Drwy gytuno i'r Telerau hyn Gwasanaeth, rydych yn eu cynrychioli eich bod yn o leiaf yn oed mwyafrif yn eich cyflwr neu dalaith yn byw, neu eich bod yn oed mwyafrif yn eich cyflwr neu dalaith preswylio a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni caniatáu i unrhyw un o'ch fân dibynyddion i ddefnyddio'r safle hwn.
Efallai nad ydych yn defnyddio ein cynnyrch ar gyfer unrhyw ddiben anghyfreithlon neu heb awdurdod na efallai y byddwch, yn y defnydd o'r Gwasanaeth, yn torri unrhyw gyfreithiau yn eich awdurdodaeth (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyfreithiau hawlfraint).
Rhaid i chi beidio trosglwyddo unrhyw bryfed genwair neu firysau neu unrhyw god o natur ddinistriol.
Bydd torri neu dorri unrhyw un o'r Telerau yn arwain at derfynu'ch Gwasanaethau yn syth

Erthygl 3 - Amodau Cyffredinol

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.
Rydych yn deall y gall eich cynnwys (heb gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd), yn cael eu trosglwyddo heb ei amgryptio ac yn cynnwys (a) darllediadau dros wahanol rwydweithiau, a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltiol. Gwybodaeth cerdyn credyd yn cael ei amgryptio bob amser yn ystod trosglwyddo dros rwydweithiau.
Rydych yn cytuno i beidio â atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ail-werthu neu fanteisio ar unrhyw ran o'r Gwasanaeth, defnydd o'r Gwasanaeth, neu fynediad i'r Gwasanaeth neu unrhyw gyswllt ar y wefan y mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu, heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gennym ni .
Mae'r penawdau a ddefnyddir yn y cytundeb hwn yn cael eu cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fydd yn gyfyngu neu effeithio ar y Telerau hyn fel arall.

Erthygl 4 - Cywirdeb, Cyflawnrwydd ac Amseroldeb Gwybodaeth

Nid ydym yn gyfrifol os yw gwybodaeth ar gael ar y safle hwn nid yn gywir, yn gyflawn nac ar hyn o bryd. Mae'r deunydd ar y safle hwn yn cael ei ddarparu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu arno neu ei ddefnyddio fel yr unig sail ar gyfer gwneud penderfyniadau heb ymgynghori ffynonellau cynradd, yn fwy cywir, yn fwy cyflawn neu fwy amserol o wybodaeth. Unrhyw ddibyniaeth ar y deunydd ar y safle hwn ar eich menter eich hun.
Gall y safle hwn yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol benodol. Gwybodaeth hanesyddol, o reidrwydd, nid yn gyfredol ac yn cael ei ddarparu ar gyfer eich cyfeiriad yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu cynnwys y safle ar unrhyw adeg, ond nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru unrhyw wybodaeth ar ein safle. Rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb i fonitro newidiadau i'n safle.

Erthygl 5 - Prisiau

Nodir prisiau ein cynnyrch yn Euros yr holl drethi a gynhwysir (TAW a threthi eraill sy'n berthnasol ar ddyddiad y gorchymyn), oni nodir fel arall ac eithrio costau prosesu a llongau. Mewn achos o orchymyn i wlad heblaw Ffrainc fetropolitan, rydych chi'n fewnforiwr y cynnyrch dan sylw. Efallai y bydd dyletswyddau tollau neu drethi lleol neu ddyletswyddau mewnforio neu drethi wladwriaeth yn daladwy. Nid cyfrifoldeb yr hawliau hyn a'r symiau hyn yw ESiop hoyw. Byddant ar eich traul a'ch cyfrifoldeb chi yn unig, o ran datganiadau a thaliadau i awdurdodau cymwys a chyrff eich gwlad. Rydym yn eich cynghori i holi am yr agweddau hyn gyda'ch awdurdodau lleol. Mae pob archeb waeth beth fo'u tarddiad yn daladwy yn Euros. ESiop hoyw yn cadw'r hawl i addasu ei brisiau ar unrhyw adeg, ond bydd y cynnyrch yn cael ei anfonebu ar sail y tariff mewn grym ar adeg dilysu'r gorchymyn ac yn ddarostyngedig i'r argaeledd. Mae'r cynhyrchion yn parhau i fod yn eiddo i gymdeithas ESiop hoyw tan dalu'r pris yn llawn. Rhybudd: cyn gynted ag y byddwch yn meddiant yn gorfforol ar y cynhyrchion a archebir, trosglwyddir y risg o golled neu ddifrod i'r cynhyrchion i chi.

Erthygl 6 - Addasiadau i'r Gwasanaeth a Phrisiau

Prisiau ar gyfer ein cynnyrch yn cael eu newid heb rybudd.
Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu neu derfynu y Gwasanaeth (neu unrhyw gynnwys o'r fath ran neu) heb rybudd ar unrhyw adeg.
Ni fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasu, newid prisiau, atal neu derfynu'r Gwasanaeth.

Erthygl 7 - Cynhyrchion neu Wasanaethau

Gall rhai cynhyrchion neu wasanaethau ar gael yn gyfan gwbl ar-lein drwy'r wefan. Gall y cynhyrchion neu wasanaethau wedi meintiau cyfyngedig ac yn ddarostyngedig i ddychwelyd neu gyfnewid yn unig yn unol â'n Polisi Dychwelyd.
Rydym wedi gwneud pob ymdrech i arddangos mor gywir â phosibl y lliwiau a delweddau o'n cynnyrch sy'n ymddangos yn y siop. Ni allwn warantu y bydd arddangos eich monitor cyfrifiadur o unrhyw liw fod yn gywir.
Rydym yn cadw'r hawl, ond nid yn obligated, i gyfyngu ar werthu ein cynnyrch neu Wasanaethau i unrhyw berson, rhanbarth daearyddol neu awdurdodaeth. Efallai y byddwn yn ymarfer yr hawl hwn ar sail achos-wrth-achos. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar faint o unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir gennym. Mae'r holl disgrifiadau o gynnyrch neu brisio cynnyrch yn cael eu newid ar unrhyw adeg heb rybudd, ar ddisgresiwn llwyr ohonom. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gynnyrch ar unrhyw adeg. Unrhyw gynnig ar gyfer unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a wneir ar y safle hwn yn ddi-rym lle gwahardd.
Nid ydym yn gwarantu y bydd ansawdd unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynwyd neu a gafwyd gennych chi gwrdd â'ch disgwyliadau, neu y bydd unrhyw wallau yn y Gwasanaeth yn cael eu cywiro.

Erthygl 8 - Gorchmynion

Gallwch archebu:

  • Ar y Rhyngrwyd: https://egay.shop

Cyflwynir y wybodaeth gytundebol yn Saesneg a chaiff ei gadarnhau ar y diweddaraf ar adeg dilysu eich archeb. ESiop hoyw yn cadw'r hawl i beidio â chofrestru taliad, ac i beidio â chadarnhau gorchymyn am unrhyw reswm o gwbl, yn enwedig yn achos problem cyflenwi, neu os bydd anhawster yn ymwneud â'r gorchymyn a dderbyniwyd.

Erthygl 9 - Dilysu eich archeb

Mae unrhyw orchymyn sy'n ymddangos ar y wefan https://egay.shop yn tybio'r adlyniad i'r Telerau ac Amodau presennol. Mae unrhyw gadarnhad o orchymyn yn awgrymu eich adlyniad llawn a chyflawn i'r amodau gwerthu presennol presennol, heb eithriad neu wrth gefn. Bydd yr holl ddata a ddarperir a'r cadarnhad cofnodedig yn werth prawf o'r trafodiad. Rydych yn datgan bod gennych wybodaeth berffaith. Bydd y cadarnhad gorchymyn yn werth arwyddo a derbyn y gweithrediadau a gyflawnir. Rhoddir crynodeb o wybodaeth eich archeb i chi trwy gyfeiriad e-bost cadarnhad eich archeb.

Erthygl 10 - Taliad

Mae'r ffaith o ddilysu eich archeb yn awgrymu i chi y rhwymedigaeth i dalu'r pris a nodir. Gwneir taliad eich pryniannau trwy gerdyn credyd gyda phrofocol diogel wedi'i amgryptio SSL.

Erthygl 11 - Ad-daliadau, ffurflenni a chyfnewidfeydd

Dychwelyd:
Mae ein polisi yn para am ddiwrnodau 30. Os yw diwrnodau 30 wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus ni allwn gynnig ad-daliad neu gyfnewidiad i chi.

Er mwyn bod yn gymwys am ddychwelyd, ni ddylid defnyddio'ch eitem ac yn yr un amod a gawsoch chi. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.

Eitemau nad ydynt yn dychwelyd:

  • Cardiau rhodd
  • Cynhyrchion meddalwedd i'w lawrlwytho
  • Rhai eitemau iechyd a gofal personol

I gwblhau eich ffurflen, mae arnom angen derbynneb neu brawf o brynu.

Peidiwch ag anfon eich pryniant yn ôl i'r gwneuthurwr.

Mae rhai sefyllfaoedd lle na roddir ad-daliadau rhannol yn unig:

  • Mae unrhyw eitem nad yw yn ei gyflwr gwreiddiol yn cael ei niweidio neu rannau ar goll am resymau nid oherwydd ein gwall
  • Unrhyw eitem sy'n cael ei ddychwelyd yn fwy na 30 diwrnod ar ôl ei gyflwyno

Ad-daliadau:
Unwaith y bydd eich ffurflen yn cael ei derbyn a'i arolygu, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r cymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad.
Os cewch eich cymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'r dull gwreiddiol o dalu, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

Ad-daliadau hwyr neu ar goll:
Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad eto, gwiriwch eich cyfrif banc yn gyntaf.
Yna, cysylltwch â'ch cwmni cerdyn credyd, efallai y bydd yn cymryd peth amser cyn i'ch ad-daliad gael ei bostio'n swyddogol.
Cysylltwch â'ch banc nesaf. Yn aml mae rhywfaint o amser prosesu cyn i ad-daliad gael ei bostio.
Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd a'ch bod chi ddim wedi derbyn eich ad-daliad eto, cysylltwch â ni trwy glicio YMA.

Eitemau gwerthu:
Mae ad-daliadau eitemau gwerthu yn seiliedig ar y pris gwerthu.

Cyfnewidiadau:
Dim ond os byddant yn ddiffygiol neu'n cael eu difrodi ni fyddwn yn disodli eitemau. Os oes angen i chi ei gyfnewid am yr un eitem, anfonwch e-bost at hello@egay.shop.

Anrhegion:
Os cafodd yr eitem ei farcio fel rhodd pan gayff ei brynu a'i gludo'n uniongyrchol atoch, fe gewch gredyd rhodd am werth eich ffurflen. Unwaith y derbynnir yr eitem a ddychwelwyd, anfonir tystysgrif anrheg atoch chi.

Pe na bai'r eitem yn cael ei farcio fel rhodd pan gafodd ei brynu, neu os rhoddodd y rhoddwr anrheg orchymyn i'w hanfon i'w hunain yn ddiweddarach, byddwn yn anfon ad-daliad i'r rhoddwr rhodd ac fe fydd yn cael gwybod am eich dychwelyd.

Shipping:

Chi fydd yn gyfrifol am dalu am eich costau llongau eich hun ar gyfer dychwelyd eich eitem. Ni ellir ad-dalu costau cludo. Os cewch ad-daliad, bydd cost y llongau dychwelyd yn cael ei ddidynnu o'ch ad-daliad.

Gan ddibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall yr amser y gall gymryd eich cynnyrch cyfnewid i'ch cyrraedd chi amrywio.

Os ydych yn llongio eitem dros $ 75, dylech ystyried defnyddio gwasanaeth llongau trac neu yswiriant llongau prynu. Nid ydym yn gwarantu y byddwn yn derbyn eich eitem a ddychwelwyd.

Erthygl 12 - Argaeledd

Cynigir ein cynhyrchion cyhyd â'u bod yn weladwy ar y wefan https://egay.shop ac o fewn cyfyngiadau'r stoc sydd ar gael. Ar gyfer cynhyrchion heb eu stocio, mae ein cynigion yn ddilys yn amodol ar argaeledd ein cyflenwyr. Os na fydd cynnyrch ar gael ar ôl rhoi eich archeb, byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost. Bydd eich archeb yn cael ei ganslo'n awtomatig a dim debyd banc yn cael ei wneud.

Erthygl 13 - Cyflwyno

Mae'r cynhyrchion yn cael eu cyflwyno i'r cyfeiriad cyflawni a nodir yn ystod y broses archebu, o fewn yr amser a nodir ar dudalen cadarnhau'r gorchymyn. Mewn achos o oedi cludo, anfonir e-bost i roi gwybod ichi am ganlyniad posibl ar yr amser cyflwyno a nodwyd i chi. Yn achos cyflwyno gan gludwr, ni ellir cadw Siop Egay yn gyfrifol am gyflwyno'n hwyr oherwydd nad yw'r cwsmer ar gael ar ôl sawl cynnig ar gyfer penodiadau. Yn achos cyflenwad y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, gall y tollau ddefnyddio trethi ychwanegol wrth gofrestru gwlad y sawl sy'n derbyn y cyflenwad. Cyfrifoldeb y person sy'n derbyn y gorchymyn yw'r trethi hyn.

Erthygl 14 - Cywirdeb y Biliau a Gwybodaeth am Gyfrifon

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw orchymyn rydych chi'n ei roi gyda ni. Gallwn, yn ôl ein disgresiwn ein hunain, gyfyngu neu ganslo symiau a brynwyd fesul person, fesul cartref neu fesul gorchymyn. Gall y cyfyngiadau hyn gynnwys gorchmynion a roddir gan neu o dan yr un cyfrif cwsmer, yr un cerdyn credyd, a / neu orchmynion sy'n defnyddio'r un bilio a / neu gyfeiriad llongau. Os byddwn yn newid neu yn canslo gorchymyn, efallai y byddwn yn ceisio'ch hysbysu trwy gysylltu â'r e-bost a / neu'r cyfeiriad bilio / rhif ffôn a ddarparwyd ar yr adeg y gwnaed y gorchymyn. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu neu wahardd archebion sydd, yn ein barn ni, yn ymddangos eu bod yn cael eu gosod gan werthwyr, ailwerthwyr neu ddosbarthwyr.

Rydych yn cytuno i ddarparu prynu ar hyn o bryd, yn gyflawn ac yn gywir a gwybodaeth cyfrif ar gyfer pob pryniant a wnaed yn ein siop. Rydych yn cytuno i ddiweddaru eich cyfrif a gwybodaeth arall, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a rhifau cerdyn credyd a dyddiadau dod i ben ar unwaith, er mwyn i ni gwblhau eich trafodion ac yn cysylltu â chi yn ôl yr angen.

Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda adolygu ein Polisi Dychwelyd.

Erthygl 15 - Offer Dewisol

Efallai y byddwn yn rhoi mynediad i chi i offer trydydd parti y mae gennym nid yn monitro nac yn cael unrhyw reolaeth nac mewnbwn.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ein bod yn darparu mynediad i offer o'r fath "fel y mae" ac "fel sydd ar gael" heb unrhyw warant, sylwadau neu amodau o unrhyw fath a heb unrhyw gymeradwyaeth. Ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb o gwbl sy'n deillio o neu sy'n ymwneud â'ch defnydd o offer trydydd parti dewisol.
Unrhyw ddefnydd gennych chi o'r offer dewisol a gynigir drwy'r safle yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun a disgresiwn a dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â ac yn cymeradwyo y telerau ar gyfer offer yn cael eu darparu gan y darparwr trydydd parti perthnasol (au).
Efallai y byddwn hefyd, yn y dyfodol, yn cynnig gwasanaethau a / neu nodweddion newydd drwy'r wefan (gan gynnwys, rhyddhau offer ac adnoddau newydd).

Bydd nodweddion a / neu wasanaethau newydd o'r fath hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth hyn.

Erthygl 16 - Cysylltiadau Trydydd Parti

Gall gynnwys penodol, cynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael trwy ein Gwasanaeth yn cynnwys deunyddiau o drydydd partïon.

Gall cysylltiadau trydydd parti ar y wefan hon i chi i wefannau trydydd parti nad ydynt yn gysylltiedig â ni gyfarwyddo. Nid ydym yn gyfrifol am archwilio neu werthuso gynnwys neu gywirdeb ac nid ydym yn gwarantu hynny ac ni fydd yn rhaid i unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw ddeunyddiau neu wefannau trydydd-parti, neu am unrhyw ddeunyddiau eraill, cynnyrch, neu wasanaethau trydydd partïon.
Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed neu niwed sy'n gysylltiedig â phrynu neu ddefnyddio nwyddau, gwasanaethau, adnoddau, cynnwys, nac unrhyw drafodion eraill a wneir mewn cysylltiad ag unrhyw wefannau trydydd parti. Adolygwch bolisïau ac arferion y trydydd parti yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn i chi ymgymryd ag unrhyw drafodion.

Dylid cyfeirio cwynion, hawliadau, pryderon, neu gwestiynau ynghylch cynhyrchion trydydd parti i'r trydydd parti.

Erthygl 17 - Sylwadau'r Defnyddiwr, Adborth a Chyflwyniadau Eraill

Os, ar ein cais, byddwch yn anfon rhai cyflwyniadau penodol (ar gyfer ceisiadau enghraifft gystadleuaeth) neu heb gays gennym ni i chi anfon syniadau creadigol, awgrymiadau, cynigion, cynlluniau, neu ddeunyddiau eraill, boed ar-lein, trwy e-bost, drwy'r post drwy'r post, neu fel arall (gyda'i gilydd, 'sylwadau'), yn cytuno y gallwn, ar unrhyw adeg, heb gyfyngiad, golygu, copïo, cyhoeddi, dosbarthu, cyfieithu a defnyddio fel arall mewn unrhyw gyfrwng unrhyw sylwadau yr ydych ymlaen i ni. Rydym yn a bydd yn o dan unrhyw rwymedigaeth (1) er mwyn cynnal unrhyw sylwadau yn gyfrinachol; (2) i dalu iawndal am unrhyw sylwadau; neu (3) i ymateb i unrhyw sylwadau.
Rydym yn gall, ond nid oes rhwymedigaeth i, monitro, golygu neu ddileu cynnwys ein bod yn pennu yn ôl ein disgresiwn yn anghyfreithlon, sarhaus, bygythiol, enllibus, difenwol, pornograffig, anllad neu fel arall annymunol neu'n troseddu yn erbyn eiddo deallusol unrhyw barti neu Telerau Gwasanaeth .

Rydych yn cytuno na fydd eich sylwadau yn torri unrhyw hawl i unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, personoliaeth neu hawl bersonol neu berchnogol arall. Rydych yn cytuno ymhellach na fydd eich sylwadau yn cynnwys deunydd anghyfreithlon neu anghyfreithlon, anghyfreithlon neu anweddus, neu'n cynnwys unrhyw feirws cyfrifiadurol neu malware arall a allai effeithio ar weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig mewn unrhyw fodd. Efallai na fyddwch yn defnyddio cyfeiriad e-bost ffug, gan esgus bod yn rhywun heblaw eich hun, neu fel arall yn camarwain ni neu drydydd partïon ynghylch tarddiad unrhyw sylwadau. Rydych chi'n gyfrifol yn unig am unrhyw sylwadau a wnewch a'u cywirdeb.

Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac ni chymerwn unrhyw atebolrwydd am unrhyw sylwadau a anfonir gennych chi neu unrhyw drydydd parti.

Erthygl 18 - Gwybodaeth Bersonol

Caiff eich cyflwyniad o wybodaeth bersonol drwy'r siop ei rheoli gan ein Polisi Preifatrwydd.

Erthygl 19 - Gwallau, Gwallau a Chyflawniadau

O bryd i'w gilydd efallai y bydd gwybodaeth ar ein safle neu yn y Gwasanaeth sy'n cynnwys gwallau teipio, gwallau neu hepgoriadau a allai ymwneud â disgrifiadau cynnyrch, prisio, hyrwyddo, yn cynnig, taliadau llongau cynnyrch, amseroedd tramwy ac argaeledd. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, camgymeriadau neu hepgoriadau, a newid neu ddiweddaru gwybodaeth neu ganslo archebion os bydd unrhyw wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig yn anghywir ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i chi gyflwyno eich archeb) .

Nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru, diwygio neu egluro gwybodaeth yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwybodaeth am brisio, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Ni ddylid cymryd unrhyw ddiweddariad neu ddyddiad adnewyddu a ddefnyddiwyd yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan berthnasol i nodi bod yr holl wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig wedi cael ei addasu neu ei ddiweddaru.

Erthygl 20 - Defnydd Gwaharddedig

Yn ychwanegol at waharddiadau eraill fel a nodir yn yr Amodau Gwasanaeth, rydych yn cael eu gwahardd rhag defnyddio'r safle neu ei gynnwys: (a) at unrhyw ddiben anghyfreithlon; (b) i ofyn am eraill i berfformio neu gymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon; (c ) i torri unrhyw reoliadau rhyngwladol, ffederal, taleithiol neu wladwriaeth, rheolau, deddfau, neu ordinhadau lleol; (d) i dorri ar neu yn torri ein hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol eraill; (d) i aflonyddu, cam-drin, sarhad , niwed, defame, athrod, ddibrisio'r, brawychu, neu gwahaniaethu yn seiliedig ar ryw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd, hil, oedran, tarddiad cenedlaethol, neu anabledd; (f) cyflwyno gwybodaeth ffug neu gamarweiniol; (g) i lanlwytho neu trosglwyddo firysau neu unrhyw fath arall o god maleisus a fydd neu a allai gael eu defnyddio mewn unrhyw ffordd a fydd yn effeithio ar y swyddogaeth neu weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd; (h) i gasglu neu olrhain personol gwybodaeth pobl eraill; (i) i spam, phish, PHARM, esgus, pry cop, cropian, neu grafu; (j) at unrhyw ddiben anweddus neu anfoesol, neu (k) i ymyrryd â neu drechu nodweddion diogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw Gwefan cysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu eich defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig gyfer troseddu yn erbyn unrhyw un o'r defnyddiau a waherddir.

Erthygl 21 - Ymwadiad Gwarantau; Cyfyngu Atebolrwydd

Nid ydym yn gwarantu, yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd eich defnydd o'n gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel neu yn rhydd o wallau.
Nid ydym yn gwarantu y bydd y canlyniadau y gellir eu cael oddi wrth y defnydd o'r gwasanaeth fod yn gywir nac yn ddibynadwy.

Rydych yn cytuno bod o bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn cael gwared ar y gwasanaeth am gyfnodau amhenodol o amser neu ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd i chi.
Rydych yn cytuno yn benodol bod eich defnydd o, neu anallu i ddefnyddio, mae'r gwasanaeth ar eich menter eich unig. Mae'r gwasanaeth a'r holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarperir i chi drwy'r gwasanaeth yw (ac eithrio fel y nodir yn benodol gennym ni) darparu 'fel y' ac 'fel bod ar gael' ar gyfer eich defnydd, heb unrhyw gynrychiolaeth, gwarantau neu amodau o unrhyw fath, boed yn ffurfiol neu oblygedig, gan gynnwys gwarantau pob ymhlyg neu amodau marchnadwyedd, ansawdd werthadwy, addasrwydd at ddiben penodol, gwydnwch, teitl, a heb dor-cyfraith.
Mewn unrhyw achos, bydd Siop Egay, ein cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, cysylltiedig, asiantau, contractwyr, internwyr, cyflenwyr, darparwyr gwasanaethau neu drwyddwyr yn atebol am unrhyw anaf, colled, hawliad, neu unrhyw gyfarwyddiadau uniongyrchol, anuniongyrchol, achlysurol, cosb, neu iawndal canlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad, elw a gollwyd, colli refeniw, colli arbedion, colli data, costau adnewyddu, neu unrhyw iawndal tebyg, boed yn seiliedig ar gontract, camwedd (gan gynnwys esgeuluster), atebolrwydd llym neu fel arall, yn deillio o eich defnydd o unrhyw un o'r gwasanaeth neu unrhyw gynhyrchion a gayff eu caffael gan ddefnyddio'r gwasanaeth, neu am unrhyw hawliad arall sy'n gysylltiedig â'ch defnydd o'r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig iddo, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a achoswyd o ganlyniad i'r defnydd o'r gwasanaeth neu unrhyw gynnwys (neu gynnyrch) a bostiwyd, a drosglwyddwyd, neu a oedd ar gael fel arall drwy'r gwasanaeth, hyd yn oed os rhoddir gwybod iddynt am eu posibilrwydd.

Oherwydd nad yw rhai datganiadau neu awdurdodaeth yn caniatįu gwaharddiad neu gyfyngiad atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu achlysurol, mewn gwladwriaethau neu awdurdodaethau o'r fath, ni fydd ein atebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

Erthygl 22 - Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio, amddiffyn a chynnal Siop Egay ddiniwed a'n rhiant, is-gwmnïau, cysylltiedig, partneriaid, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, contractwyr, trwyddwyr, darparwyr gwasanaethau, isgontractwyr, cyflenwyr, internwyr a gweithwyr, yn ddiniwed rhag unrhyw gays neu alw, gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol, a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd eich toriadau o'r Telerau Gwasanaeth hyn neu'r dogfennau maent yn eu hymgorffori trwy gyfeirio, neu eich torri yn groes i unrhyw gyfraith neu hawliau trydydd parti.

Erthygl 23 - Diffygioldeb

Os digwydd bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth yn benderfynol o fod yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath serch hynny yn orfodadwy i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, a bydd y rhan anorfodadwy yn cael ei ystyried ei dorri o'r Telerau hyn o gwasanaeth, ni fydd penderfyniad o'r fath yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill sy'n weddill.

Erthygl 24- Terfynu

Bydd y rhwymedigaethau a rhwymedigaethau o'r partïon a gafwyd cyn y dyddiad terfynu goroesi terfynu'r cytundeb hwn at bob diben.

Mae'r Telerau Gwasanaeth yn effeithiol oni bai a hyd nes y derfynu gan naill ai gennych chi neu ni. Gallwch derfynu'r Telerau hyn Gwasanaeth ar unrhyw adeg drwy roi gwybod inni eich bod yn dymuno mwyach i ddefnyddio ein gwasanaethau, neu pan fyddwch yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ein safle.

Os nad ydych yn ein barn unig byddwch yn methu, neu rydym yn amau ​​eich bod wedi methu, â chydymffurfio ag unrhyw derm neu ddarpariaeth o'r Telerau hyn Gwasanaeth, rydym hefyd derfynu'r cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd a byddwch yn parhau i fod yn atebol am yr holl symiau sy'n ddyledus i fyny at a chan gynnwys y dyddiad terfynu; a / neu yn unol â hynny efallai wadu mynediad i chi at ein Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohono).

Erthygl 25 - Cytundeb cyfan

Ni fydd y methiant ni i ymarfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth o'r Telerau hyn Gwasanaeth gyfystyr ag ildio'r hawl neu ddarpariaeth o'r fath.

Mae'r Telerau Gwasanaeth ac unrhyw bolisďau neu reolau gweithredu postio gan i ni ar y safle hwn neu mewn perthynas at y Gwasanaeth yn ffurfio'r cytundeb a dealltwriaeth cyfan rhyngoch chi a ni ac yn rheoli eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau blaenorol neu gyfoes, cyfathrebu a chynigion , boed ar lafar neu'n ysgrifenedig, rhyngoch chi a ni (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw fersiynau blaenorol y Telerau Gwasanaeth).

Ni fydd unrhyw amwysedd wrth ddehongli Telerau Gwasanaeth yn cael eu dehongli yn erbyn y parti drafftio.

Erthygl 26 - Atebolrwydd

Mae'r cynhyrchion arfaethedig yn cydymffurfio â deddfwriaeth Ffrainc sydd mewn grym. Ni all cyfrifoldeb Siop Egay fod yn gysylltiedig ag anghydffurfiaeth â deddfwriaeth y wlad lle mae'r cynnyrch yn cael ei ddarparu. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio gyda'r posibiliadau o fewnforio neu ddefnyddio'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau yr ydych yn bwriadu eu harchebu gyda'r awdurdodau lleol. Yn ychwanegol, Siop Egay na ellir ei ddal yn gyfrifol am iawndal sy'n deillio o gamddefnyddio'r cynnyrch a brynwyd. Yn olaf, cyfrifoldeb Siop Egay na ellir ei ddal yn atebol am unrhyw anghyfleustra neu ddifrod sy'n gynhenid ​​i'r defnydd o'r Rhyngrwyd, gan gynnwys toriad mewn gwasanaeth, ymyrraeth allanol neu bresenoldeb firysau cyfrifiadurol.

Erthygl 27 - Cyfraith berthnasol mewn achos o anghydfodau

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw gytundebau ar wahân y byddwn yn eu darparu i chi Gwasanaethau yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Ffrainc.

Iaith y contract hwn yw Saesneg. Mae'r amodau gwerthu hyn yn ddarostyngedig i gyfraith Ffrainc. Mewn achos o anghydfod, bydd y llysoedd Ffrainc yr unig gymwys.

Erthygl 28 - Eiddo deallusol

Mae holl elfennau'r wefan https://egay.shop yn parhau i fod yn eiddo deallusol ac unigryw Siop Egay neu drydydd parti sydd wedi awdurdodi Siop Egay i fanteisio arnynt. Nid oes neb wedi'i awdurdodi i atgynhyrchu, defnyddio, ail-ddarlledu, neu ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas, hyd yn oed yn rhannol, elfennau o'r wefan sy'n feddalwedd, yn weledol neu'n gadarn. Mae unrhyw gyswllt syml neu hyperdestun wedi'i wahardd yn llym heb ganiatâd ysgrifenedig penodol Siop Egay . Y rhesymau unigryw dros y cynhyrchion a nodir fel y cyfryw yn eu disgrifiad yw eiddo deallusol ac eithriadol Siop Egay. Mae unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n copïo'r cyfan neu ran o'r cynlluniau hyn yn agored i gael ei erlyn.

Erthygl 29 - Newid i'r Telerau Gwasanaeth

Gallwch adolygu y fersiwn mwyaf cyfredol y Cylch Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon.
Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn, i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau hyn Gwasanaeth trwy bostio diweddariadau a newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar ein gwefan o bryd i'w gilydd ar gyfer newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o neu fynediad at ein gwefan neu y Gwasanaeth yn dilyn postio am unrhyw newidiadau i'r Telerau Gwasanaeth yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

Erthygl 30 - Gwybodaeth Gyswllt

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am y Telerau Gwasanaeth yn cael ei anfon atom trwy glicio YMA.

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca Catalàceb Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-tw 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{